İş Sağlığı Eğitimleri

İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar;İş Kazalarının; % 88’i insan hatası sebebiyle, % 10 ‘u mekanik hatalar sebebiyle, % 2’si öngörülemeyen, önlenemeyen sebeplerle meydana gelmektedir.

Çalışanlara Temel İSG Eğitimleri;

  1. a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat
  2. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat
  3. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yanı sıra Yargıtayca verilen içtihat niteliğinde bazı kararlar ile de eğitimin önemine vurgu yapılmıştır: Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 23.03.1982 tarih ve 1498 esas sayılı ve 1701 karar sayılı kararında; “İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren, meydana gelen iş kazasından sorumludur.” ifadesine yer verilmiş [46], bir diğerinde ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 16.06.2004 tarih ve 2004/21-365 esas sayılı ve 2004/369 karar sayılı kararında “İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.” denilmektedir

Çalışanların İSG Eğitimi Almaları ile ilgili Mevzuat

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, “Çalışanların Eğitimi” başlıklı 17 nci maddesinde şu hükümlere yer verilmiştir:

 İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İsg Akademi olarak çalışanlarınıza 6331 kanun gereği aşağıda ki konuları kapsayacak şekilde iş sağlığı eğitimleri vermekteyiz ;

*Meslek Hastalıkları Sebepleri ,

*Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

*biyolojik ve psiko sosyal risk etmenleri

*ilk yardım,

*tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim ,

*Covıd-19  alınması gereken çalışma şartları önlemleri

*İş yeri Temizliği ve Kişisel Hijyen Önemi